Tillbaka

Ladda hem House:ID-appen och samla allt om din bostad på ett ställe

Skanna och ladda ner appen direkt till din telefon

HOUSE:IDs Användarvillkor för Bostadsägare

Allmänt

1.1. Dessa allmänna villkor (”Användavillkoren”) gäller när House:ID AB, org nr 559226-1621 (”House:ID”) tillhandahåller sina digitala tjänster, bl.a. i form av appen House:ID, för bostadsägande (”Tjänsten”).

1.2. House:ID har följande adress c/o Mindpark Hyllie, Hyllie Boulevard 35, 215 32 Malmö och kan kontaktas på e-postadress info@houseID.se. De vid var tid gällande Användarvillkoren finns tillgängliga i Tjänsten och på House:IDs hemsida www.houseid.se.

1.3. Genom att klicka på ”Jag godkänner Användarvillkoren” bekräftar du (”Användaren”) att du har läst Användarvillkoren samt att du godkänner dem.1.4. Avtal avseende Tjänsten mellan House:ID och Användaren ska anses ingånget när House:ID skriftligen via e-mail och/eller textmeddelande, bekräftat Användarens registrering för Tjänsten eller, om detta sker tidigare, när Användaren börjar använda Tjänsten.

1.5. Inom ramen för Tjänsten tillhandahåller House:ID avgiftsbelagda tjänster via ett Abonnemang (”Abonnemanget”) samt i form av andra tilläggstjänster och produkter, t ex BostadsCheck.

1.6. Användaren har ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätt för Abonnemanget och tilläggstjänster gäller i 14 dagar från den dag avtal anses ingånget. Ånger ska meddelas skriftligen till info@houseid.se med bostadens ID, namn och telefonnummer. Information om ångerrätten samt standardformulär för utövande om ångerrätten finns på www.houseid.se.

Om Tjänsten

2.1. Tjänsten består av en plattform där bostadsägare bl.a. kan lagra, dokumentera, hämta, uppdatera och jämföra information om sin bostad. I Tjänsten kan kan också leverantörer och entreprenörer marknadsföra produkter och tjänster gentemot bostadsägare. Informationen om bostäder bevaras och knyts till ett specifikt objekt för den aktuella bostaden (”Bostadens ID”).

Registrering av profil

3.1. Genom att ingå avtal avseende Tjänsten beviljas du en icke-överlåtbar och begränsad rätt att använda Tjänsten under avtalstiden, under förutsättning att du använder Tjänsten i enlighet med Användarvillkoren.

3.2. För att använda Tjänsten krävs att Användaren registrerar sig som användare och skapar ett konto. Användaren måste vara minst 18 år för att registrera ett konto. Användaren åtar sig att lämna korrekt och fullständig information vid registreringen samt att hålla informationen uppdaterad.

3.3. Användaren åtar sig att säkerställa att endast Användaren har åtkomst till kontots lösenord eller andra uppgifter som ger tillgång till kontot, samt att utan dröjsmål ändra lösenord och andra inloggningsuppgifter eller meddela House:ID, om obehörig person får tillgång till kontots lösenord eller andra uppgifter som ger tillgång till kontot.

3.4. Efter att ha att registrerat en profil kan Användaren komma att få meddelanden från House:ID, t.ex. rörande hantering av Användarens konto, användningen av Tjänsten, uppdateringar om Tjänsten, kampanjer och nyheter. Om Användaren inte vill få meddelanden i marknadsföringssyfte kan Användaren avsluta sådana meddelanden i Tjänsten eller via mottagna meddelanden.

3.5. House:ID har rätt att vägra registrering av konto om Användaren innehaft ett konto och brutit mot användarvillkoren för Tjänsten.

Användning av Tjänsten

4.1. Tjänsten och innehåll från Tjänsten får endast användas i syfte att lagra, dokumentera, hämta, uppdatera och jämföra information om Användarens bostad samt att komma i kontakt med leverantörer av produkter och tjänster. Tjänsten får inte utan House:ID:s skriftliga medgivande användas för andra än personliga och icke-kommersiella ändamål.

4.2. Användaren har möjligheten att bjuda in en utomstående person som får tillgång till Användarens aktuella Bostadens ID och det innehåll/den information som har sparats kopplat till Användarens bostads ID.

4.3. House:ID garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. House:ID kan begränsa åtkomsten till Tjänsten med anledning av till exempel service, support, säkerhet eller av tekniska skäl.

4.4. Användaren får inte framställa (i) kopior av House:IDs datorprogram, (i) skada, inaktivera, överbelasta eller på något sätt störa Tjänstens funktion, (iii) sälja vidare eller vidaredistribuera någon del av Tjänsten.

4.5. I den utsträckning Användaren fått en rätt att använda House:ID:s datorprogram, får Användaren endast iaktta, undersöka eller prova datorprogrammets funktion om det sker i syfte att fastställa de idéer och principer som ligger bakom datorprogrammets olika detaljer och att det sker vid sådan användning av datorprogrammet som Användaren har rätt att utföra.

Ändring av Tjänsten

5.1. House:ID har rätt att göra ändringar i Tjänsten. Exempelvis kan ändringar göras på grund av anpassning till en ny teknisk miljö, ett ökat antal användare eller andra operativa skäl samt för att förbättra användarupplevelsen av Tjänsten.

Pris

6.1. Tjänsten innehåller ett gratis basutbud. Användare har även möjlighet att ingå ett Abonnemang samt andra tilläggstjänster till ett pris. Vid var tid gällande priser för Abonnemanget samt övriga tjänster framgår på House:ID:s hemsida samt av information i Tjänsten. Alla priser är inklusive tillämplig moms och andra skatter. House:ID förbehåller sig rätten att ändra priserna för Abonnemanget, och sådana ändringar kommer att meddelas enligt de procedurer som anges i avsnitt 13.1 i dessa villkor.

6.2. Om Användaren är konsument och har tecknat Abonnemanget eller andra tilläggstjänster, har Användaren rätt att frånträda avtalet enligt p 1.6 ovan (ångerrätt). Ångerfristen löper från tidpunkten då avtal om Abonnemanget eller tilläggstjänsten ingåtts. Om Abonnemanget inleds med en gratisperiod, inleds också ångerfristen när avtalet ingås.

6.3 Automatisk Förnyelse av Abonnemanget. När du tecknar ett Abonnemang hos House:ID, godkänner du att ditt abonnemang automatiskt förnyas vid varje faktureringsperiods slut. Detta gäller tills du aktivt avbokar ditt abonnemang. Faktureringsperiodens längd (månadsvis eller årligen) och kostnaden för abonnemanget beror på det avtal du valt vid registreringen.

6.4 Avbokning av Abonnemanget. För att avboka ditt Abonnemang, måste du göra det minst två (2) arbetsdagar före din nästa planerade betalning. Avbokningen kan göras genom att:

Besöka den plattform där du köpte ditt Abonnemang (Apple: i Apples inställningar; Google: i Googles inställningar; HouseID.se: genom House:ID. Följ de instruktioner som ges för avbokning på respektive plattform.

Observera att om du avbokar ditt Abonnemang mindre än två (2) arbetsdagar före din nästa betalningsdag, kan din avbokning bli effektiv under följande betalningsperiod, och du kommer att vara ansvarig för betalningen av den aktuella periodens abonnemangsavgift.

6.5 Rättigheter vid Uppsägning: Vid uppsägning eller avbokning av ditt abonnemang, förlorar du tillgång till abonnemangets förmåner och ditt konto återgår till en grundläggande version av tjänsten.

6.6 Återbetalningar och Delvis Användning. Abonnemangsavgifter för Abonnemanget är ej återbetalningsbara. Inga partiella återbetalningar kommer att ges för oanvända delar av en prenumerationsperiod. Vid uppsägning eller avbokning av ditt Abonnemang kommer du att förlora tillgång till alla förmåner associerade med abonnemanget, och ditt konto kommer att återgå till standardversionen av tjänsten.

6.7 Ändringar av Abonnemangsvillkor. House:ID förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren för Abonnemanget, inklusive priser och förmåner. Eventuella ändringar kommer att meddelas i förväg enligt de procedurer som anges i avsnitt 13.1. Fortsatt användning av Abonnemanget efter att sådana ändringar trätt i kraft innebär att du accepterar de nya villkoren.

6.8 Förändringar i Abonnemangsplan. Användare har möjlighet att byta sin abonnemangsplan vid förnyelse av abonnemanget. Vid uppgradering eller nedgradering av abonnemanget kommer nya priser och villkor att gälla från och med nästa faktureringsperiod. Information om hur du ändrar din Abonnemangsplan finns tillgänglig i Tjänsten eller genom att kontakta kundtjänst på info@houseid.se.

6.9 Ansvar vid Betalningsproblem: Vid problem med betalningsmetoden, som nekad betalning, kan House:ID spärra ditt konto och dess tjänster tills problemet är löst.

6.10 House:ID:s Rätt att Avsluta Abonnemanget: House:ID förbehåller sig rätten att när som helst avboka eller avsluta ditt abonnemang.

Innehåll

7.1. I Tjänsten kan Användaren automatiskt inhämta och manuellt lägga upp information om sin bostad, bl.a. foton, kvitton, meddelanden, kommentarer, produkter, tjänster, fakturor, underhållsplaner och att-göra-listor. Sådant material som automatiskt eller av Användaren markeras som personligt är material som Användaren flyttar med mellan bostäder som Användaren äger. Detta material benämns ”Användarens Innehåll”. Användaren behåller äganderätten till Användarens Innehåll. Verifierade bostadsägare behåller vid varje tillfälle fullständig äganderätt och kontroll över sin information. House:ID respekterar användarnas rätt till sin data och agerar enbart som en facilitator för förvaltning och utveckling av denna information i syftet att hjälpa bostadsägaren.

7.2. I Tjänsten kan Användaren automatiskt inhämta och manuellt lägga upp information om sin bostad, bl.a. foton, kvitton, produkter, tjänster, fakturor, materialspecifikationer, uppgifter om leverantörer och entreprenörer, avtal, underhållsplaner m.m. Allt material som avser bostaden och laddats upp för att sparas och aktiveras i Tjänsten – av Användaren eller en tidigare ägare av bostaden – benämns gemensamt ”Bostadens Innehåll”. Här ska Användaren inte spara information som innehåller personuppgifter, utan information av personlig karaktär ska markeras som personligt av Användaren och sparas i Användarens Innehåll. Avsikten med Bostadens Innehåll, är att det ska följa bostadens ID.

7.3. House:ID har rätt att avlägsna Användarens Innehåll eller Bostadens Innehåll från Tjänsten helt eller delvis.

7.4 Forumtjänst (”Forumet”) är en digital plattform tillhandahållen av House:ID där bostadsägare ges möjlighet att ställa frågor, dela insikter och få råd från andra bostadsägare och experter. Användare kan välja att delta anonymt eller med sitt namn. Frågor och svar publiceras publikt och är tillgängliga för alla användare av Tjänsten samt kan komma att användas i andra kanaler för att sprida kunskap och öka medvetenheten om Forumet och House:ID.

7.4.1 Innehållsriktlinjer: Användare förbinder sig att inte publicera innehåll som är olagligt, stötande, kränkande, vilseledande, skadligt eller på annat sätt olämpligt. House:ID förbehåller sig rätten att granska, redigera, vägra publicera eller ta bort innehåll efter eget godtycke.

7.4.2 Användarens Ansvar: Användaren ansvarar för allt innehåll som denne publicerar i Forumet. Det innebär att användaren måste ha rättigheter till innehållet och att det inte får kränka tredje parts rättigheter eller gällande lagstiftning.

7.4.3 Rättigheter till Innehåll: Genom att publicera innehåll i Forumet ger användaren House:ID en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri, global licens att använda, kopiera, modifiera, distribuera, publicera och bearbeta detta innehåll utan ytterligare samtycke, anmälan och/eller ersättning till användaren eller andra. Denna licens innefattar rätten att använda innehållet för marknadsföring, promotion, och att förbättra tjänster som House:ID erbjuder.

7.4.4 Sekretess och Anonymitet: House:ID respekterar användares önskan om anonymitet och sekretess. Personuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy, och identiteter skyddas för användare som väljer att delta anonymt.

7.4.5 Immateriella rättigheter: Användaren intygar att allt innehåll som publiceras i Forumet inte inkräktar på någon annans upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter.

7.4.6 Ändringar och Tillgänglighet: House:ID förbehåller sig rätten att göra ändringar i Forumets funktioner, tillgänglighet och dessa tilläggsregler. Användarna kommer att informeras om väsentliga ändringar i enlighet med House:ID:s allmänna användarvillkor.

House:IDs användning av innehåll

8.1. Syftet med Tjänsten är att förenkla Användarens förvaltning och utveckling av sin bostad. I detta syfte kan Användaren spara information om sin bostad i Tjänsten. House:ID åtar sig att inte aktivt inhämta information från bostadsägarens bostad eller dess relaterade data, såvida inte bostadsägaren uttryckligen ber om detta. All datainsamling sker endast på begäran av bostadsägaren.

8.2. Användarens Innehåll: Genom att inhämta och lägga upp Användarens Innehåll i Tjänsten, ger Användaren tillstånd till House:ID att utan ersättning använda, lagra, behandla och kopiera, Användarens Innehåll, i syfte förenkla Användarens förvaltning och utveckling av sin bostad. House:ID säljer inte information om enskilda bostadsägare till tredje part. All personlig och bostadsrelaterad data förblir konfidentiell och används endast för att förbättra användarupplevelsen och tjänstens funktionalitet.
Användaren kan när som helst ta bort Användarens Innehåll.

8.3. Bostadens Innehåll: Genom att inhämta och lägga upp information i Bostadens Innehåll i Tjänsten, ger Användaren tillstånd till House:ID att använda, lagra, behandla och kopiera Bostadens Innehåll, i syfte förenkla Användarens förvaltning och utveckling av sin bostad. Användaren kan ta bort Bostadens Innehåll från det ID som är knutet till Användarens bostad. House:ID delar inte information om enskilda bostadsägare med externa parter utan bostadsägarens uttryckliga samtycke. Användaren har full kontroll över sin information och kan välja att dela specifika data efter eget önskemål.

8.4. När Användaren överlåter en bostad knuten till ett ID med Bostadens Innehåll, överlåter Användaren äganderätten till Bostadens Innehåll avseende denna bostads ID till House:ID, eftersom Bostadens Innehåll ska följa bostadens ID. I den utsträckning sådant innehåll är förenat med immateriella rättigheter, upplåter Användaren en evig och oåterkallelig rätt för House:ID att utan ersättning använda, lagra, behandla och kopiera, innehållet, i syfte att förenkla förvaltning och utveckling av bostaden. I den utsträckning Användarens Innehåll och Bostadens Innehåll består av personuppgifter, behandlas de i enlighet med House:IDs integritetspolicy, se avsnitt 12.1 nedan.

Användarens ansvar

9.1. Genom att ladda upp innehåll i Tjänsten, garanterar Användaren att Användaren har äganderätt, upphovsrätt, eller nödvändiga rättigheter för att använda innehållet på detta sätt. Användaren ska således ha behörighet att ge House:ID rätten att använda innehållet i samband med Tjänsten. Du ansvarar för att säkerställa att innehåll inte strider mot House:ID Policy för acceptabel användning eller gällande lagar eller föreskrifter.

9.2. Användaren är medveten om att andra användare kan komma att ta del av innehåll som laddas upp i Tjänsten. Genom att ladda upp innehåll i Tjänsten garanterar Användaren att innehållet inte är oriktigt eller vilseledande.

Användning av House:IDs Innehåll

10.1. House:ID ger genom Tjänsten dig som Användaren tillgång till information, produkter och tjänster som tillhandahålls av tredje man. House:ID tar inget ansvar för riktigheten i information som tredje man tillhandahåller i Tjänsten eller för produkter och tjänster som köps i samband med användning av Tjänsten. House:ID kontrollerar inte innehåll i Tjänsten som tillhandahålls av användare eller näringsidkare som annonserar i Tjänsten.

Immateriella rättigheter

11.1. House:ID eller House:ID:s licensgivare äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, mönsterskydd och upphovsrätt. Användaren förvärvar inte genom dessa Användarvillkor någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten, förutom rätten att använda Tjänsten enligt de Användarvillkor som gäller från tid till annan.

Integritet

12.1. Vår behandling av dina personuppgifter beskrivs i vår integritetspolicy https://houseid.se/privacy-policy/.

Ändringar av Användarvillkor

13.1. House:ID äger rätt att ändra Användarvillkoren. House:ID skickar meddelanden till Användaren (exempelvis via e-post eller genom Tjänsten) minst trettio (30) dagar innan ändringen av Användarvillkoren träder ikraft.

13.2 Användarens Rättigheter vid Ändringar. Om Användaren inte godkänner de föreslagna ändringarna har Användaren rätt att avsluta ditt abonnemang före de nya villkoren träder i kraft. Fortsatt användning av Tjänsten eller Abonnemanget efter det att de nya villkoren har trätt i kraft innebär ett godkännande av de ändrade villkoren.

13.3 Undantag för Mindre Ändringar. Mindre ändringar, såsom grammatiska korrigeringar eller ändringar som inte påverkar användarnas rättigheter eller skyldigheter, kan göras utan förvarning. Dessa ändringar träder i kraft omedelbart vid publiceringen.

Avtalstid och upphörande

14.1. Användarvillkoren gäller tills vidare.

14.2. Parterna kan när som helst säga upp Tjänsten, genom att stänga av Användarens personliga konto eller genom en skriftlig uppsägning till House:ID. Om Användaren inte tecknat ett Abonnemang upphör Användarvillkoren att gälla omedelbart i och med uppsägningen. Om Användaren har tecknat ett Abonnemang upphör Tjänsten att gälla vid utgången av den period som Användaren har betalat för.

14.3. Utan begränsning av vad som framgår ovan har House:ID har rätt att säga upp Tjänsten till omedelbart upphörande om Användaren bryter mot någon bestämmelse i Användarvillkoren.

14.4. Avsnitten 8, 9, 11, 12, 16 och 17 gäller utan begränsning i tiden även efter att Användarvillkoren i övrigt upphört att gälla.

Ansvarsbegränsning

15.1. House:ID ansvarar inte för några ekonomiska eller andra skador eller förluster, inklusive förlust av data, som du skulle kunna lida till följd av att Tjänsten inte motsvarar dina förväntningar eller din användning av Tjänsten, om inte House:ID agerat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. House:ID ansvarar inte i något fall för indirekta skador såsom utebliven vinst, förlust av data, kostnader som blivit onyttiga eller andra kostnader.

Övrigt

Hela avtalet
16.1. Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan Användaren och House:ID gällande användningen Tjänsten och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser mellan dig och House:ID.

Befriande omständighet
16.2. House:ID är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför House:IDs kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från House:IDs underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet. Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof, pandemi eller olyckshändelse.

Överlåtelse
16.3. House:ID har rätt att överlåta avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje man som förvärvat den verksamhet som tillhandahåller Tjänsten.

Tillämplig lag och tvister
16.4. På dessa Användarvillkor ska svensk lag tillämpas. Tvister eller anspråk som rör tolkning eller tillämpning av dessa Användarvillkor ska avgöras i svensk allmän domstol.
16.5. Om Användaren agerar i egenskap av privatperson kan Användaren kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en tvist prövad.
16.6. Användare som agerar i egenskap av privatperson har även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning.

* * *

Användarvillkoren gäller fr o m den 31mars 2024 och ersätter tidigare gällande Användarvillkor.

 

 

 

0
    Varukorg
    Din varukorg är tom.Återgå till shopping