Tillbaka

Ladda hem House:ID-appen och samla allt om din bostad på ett ställe

Skanna och ladda ner appen direkt till din telefon

HOUSE:IDs Integritetspolicy

 

1. Varför har vi en integritetspolicy?

House:ID AB (publ) (benämns nedan HouseID eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Integritetspolicyn innehåller information som ska tillhandahållas enligt EU:s Dataskyddsförordning 2016/679 (ofta kallad ”GDPR”) för att säkerställa en öppen och transparent behandling av dina personuppgifter. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd.

 

 1. 2. Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är House:ID AB (org nr 559226-1621). House:ID är ett innovativt företag som utvecklar och tillhandahåller digitala tjänster för bostadsägandet (”Tjänsten”, för beskrivning av Tjänsten se House:IDs användarvillkor för bostadsägare).

House:ID har följande kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 073-422 54 98

Adress: c/o Mindpark Hyllie, Hyllie Boulevard 35, 215 32 Malmö

Email: info@houseid.com

 

 1. 3. Vår behandling av dina uppgifter

Behandlingar som grundas på vårt berättigade intresse

Kategorier av uppgifter som laddas ner av dig Ändamål och rättslig grund
Produktinformation

Materialinformation

Finansiell information

Bostadsinformation

Personlig information

Avtalsinformation

Ändamålet med behandlingen är att sammanställa dina personuppgifter till aggregerade, icke identifierbara, uppgifter. House:ID kan komma att dela de aggregerade uppgifterna med andra men dessa uppgifter utgör inte personuppgifter.

 

Vårt berättigade intresse består av att kunna hjälpa individer och företag att förstå hur bostadsägare använder sin bostad.

 

När du skapar ditt konto för Tjänsten anger du namn, telefonnummer, adress och din e-postadress. Vi samlar oftast in dina personuppgifter direkt från dig genom att du laddar upp din information i Tjänsten. Därutöver behandlar vi de uppgifter som du lägger in i Tjänsten och som Tjänsten automatiskt inhämtar om din bostad enligt vad som närmare beskrivs i användarvillkoren för Tjänsten.

Under kategorin ”Användarens Innehåll” kan du spara sådan information som är av mer personlig karaktär och under ”Bostadens Innehåll” information som ska vara knuten till bostaden utan begränsning i tiden då informationen ska kunna ”gå i arv” och bli tillgänglig för  kommande ägare av bostaden. nk därför på att inte spara uppgifter under ”Bostadens Innehåll” om det är känslig information eller är dina personuppgifter, eftersom informationen kommer att behållas av House:ID under obegränsad tid även efter att du sålt bostaden och/eller att du har avslutat ditt konto hos House:ID. För det fall att uppgifter i Bostadens Innehåll skulle kunna anses innehålla någon personuppgift efter att du har sålt bostaden eller avslutat ditt konto hos House:ID, grundas behandlingen av sådana personuppgifter för ändamål som rör House:IDs eller tredje parts berättigade intressen (där vi har bedömt att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre).

House:ID inhämtar även uppgifter från tredje man rörande din bostad (Lantmäteriet, banker/kreditinstitut, försäkringsbolag, besiktningsbolag, myndigheter, energibolag och UC) för att tillhandahålla de ytterligare tjänster samt marknadsföringsändamål som beskrivs i användarvillkoren samt i det följande.

Du har ingen skyldighet att uppge dina personuppgifter till House:ID, men tillhandahållandet av dina personuppgifter är nödvändigt för att ingå avtalet med House:ID avseende våra tjänster och om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan inte House:ID tillhandahålla de tjänster som efterfrågats av dig.

Här följer en beskrivning av vilka kategorier av uppgifter om dig och din bostad som vi behandlar, varifrån vi hämtar uppgifterna, för vilket ändamål vi behandlar dem samt på vilken laglig grund de behandlas.

 

Kategorier av uppgifter som laddas ner av dig Ändamål
Namn, adress, telefonnummer och email-adress Tillhandahålla tjänsten. När man registrerar kontot så lämnar man sitt namn och kontaktinformation så att House:ID kan skicka pushnotiser, SMS och e-mail. Men också för att säkerställa åtkomst till sitt konto, samt återställande av lösen vid glömt lösenord
Bilder på produkter och bostaden samt anteckningar och minneslistor Tillhandahålla tjänsten att ge användaren möjlighet att spara/dokumentera information avseende bostaden. Bilder på bostaden kan också komma att användas och publiceras vid marknadsföring av House:IDs tjänster.
Produktinformation, kvitton, produktbilder, garantidokument, säkerhetsdokument, skötselråd, handböcker, serviceavtal avseende produkter Tillhandahålla tjänsten att spara/dokumentera information om produkter och tjänster som har köpts till bostaden samt serviceavtal avseende produkterna
Personuppgifter i Användarens Innehåll och i förekommande fall, Bostadens Innehåll kopplat till ditt personliga konto Om du avslutar ditt personliga konto i Tjänsten sparas uppgifter av House:ID i syfte att du ska kunna reaktivera ditt konto i enlighet med våra Användarvillkor.

 

 

Kategorier av uppgifter som laddas ner av dig Ändamål
Antal personer i familjen, djur i hushållet För analys och marknadsföringsändamål i samarbete med tredje man, för att bättre kunna segmentera och genom samarbetspartners rikta information och erbjudanden om produkter och tjänster.
Inspiration, bilder, artiklar, guider och annat innehåll Om du har samtyckt till behandlingen kan du läsa artiklar från leverantörer och andra innehållsleverantörer för att få inspiration. Användaren kan då spara, dela och gilla. House:ID kommer analysera och använda information om beteendet för att skräddarsy en bättre upplevelse och mer interaktion samt genom samarbetspartners rikta information och erbjudanden om produkter och tjänster.
Produktinformation, serviceavtal avseende produkter Göra marknadsundersökningar, kartlägga leverantörer, dess marknadsandelar, samt ge användaren möjlighet att betygsätta leverantör och/eller rekommendera produkten till andra användare för att genom samarbetspartners rikta information och erbjudanden om produkter och tjänster.
Kontaktpersoner för köp av produkter Som användare kan du lägga upp egna kontakter i kontaktboken. House:ID kan komma att använda dessa för att göra marknadsundersökningar, kartlägga marknaden och i vissa fall kontakta dem i syfte att skapa en affärsrelation.

 

 

Kategorier av uppgifter som hämtas från tredje man Ändamål
Information om de avtal som användaren har för bostaden, såsom exempelvis låneavtal, skuldkvot och taxeringskvot. Med ditt samtycke kan House:ID behandla och analysera information om dina avtal för bostaden, såsom låneavtal samt ekonomisk information om bostaden och finansiering. Ändamålet med behandlingen är att House:ID ska kunna jämföra med andra bolags/kreditinstituts priser och låta tredje man rikta förslag och erbjudanden i fråga motsvarande tjänster för användaren.
Försäkringar avseende bostaden, besiktningsprotokoll, skadeanmälningar och åtgärder efter skadeanmälan Med ditt samtycke kan House:ID automatiskt ladda hem information om besiktningsprotokoll och de försäkringar som användaren har för bostaden. Ändamålet med behandlingen är att House:ID ska kunna analysera och jämföra med andra bolags försäkringspriser samt låta samarbetspartners rikta information och erbjudanden i fråga om försäkringar och tjänster till användaren. House:ID vill vidare underlätta skadeanmälan med tillhörande information om vad som har gjorts för att åtgärda skador.
Information om bostadens energiförbrukning och energideklarationer Med ditt samtycke kan House:ID behandla och analysera information om din energiförbrukning. Ändamålet med behandlingen är att House:ID ska kunna jämföra med andra energibolags priser och låta samarbetspartners rikta information och erbjudanden i fråga energilösningar till användaren.

 

 

 1. 4. Hur länge behandlas dina uppgifter?

Dina uppgifter och uppgifter avseende bostaden gallras/raderas eller behålls enligt följande:

Uppgifter Tid för behandling
Ditt namn, adress, telefonnummer och email-adress. Vilka uppgifter som därutöver finns i din personliga del av House:ID (Användarens Innehåll) har du själv bestämt, det kan exempelvis vara bilder på produkter och bostaden samt anteckningar, minneslistor, produktinformation, kvitton, garantidokument, serviceavtal, skötselråd och handböcker. När du upphör att vara kund hos House:ID, gallras/raderas dina uppgifter i din personliga del av House:ID tjänsten (Användarens Innehåll) efter den period om [fjorton (14) dagar] under vilken Användaren har möjlighet att reaktivera sitt personliga konto i vår Tjänst (”Reaktiveringsperioden”).
De uppgifter som sparas i kategorin Bostadens Innehåll, vilket kan omfatta information om de avtal som användaren har för bostaden, såsom exempelvis låneavtal, skuldkvot och taxeringskvot. Försäkringar avseende bostaden, besiktningsprotokoll, skadeanmälningar och åtgärder efter skadeanmälan. Information om bostadens energiförbrukning och energideklarationer. Behandlingen av dessa uppgifter för ändamål som beskrivs i avsnittet upphör när du upphör att vara kund hos House:ID eller när du inte längre är ägare av bostaden.

 

Information i kategorin Bostadens Innehåll som i förekommande fall innefattar dina personuppgifter är avsedd att vara knuten till bostaden utan begränsning i tiden då informationen ska kunna ”gå i arv” och bli tillgänglig för senare ägare av bostaden.

 

Informationen sparas därför av House:ID utan begränsning i tiden och blir på nytt tillgänglig när Tjänsten aktiveras igen av bostadens ägare.

Fakturor och annan räkenskapsinformation som innehåller dina personuppgifter Sparas, i enlighet med bokföringslagen, i sju år från det kalenderår då verifikatet bokfördes.

 

 

 1. 5. Information som vi delar

IT-leverantörer i samband med tillhandahållandet av IT-tjänster har tillgång till personuppgifter och annan information i IT-system när de tillhandahåller drifts- eller supporttjänster. Sådana IT-leverantörer hanterar dock inte dina personuppgifter för egna ändamål, utan bara på House:IDs uppdrag.

Vidare kan House:ID komma att dela de personuppgifter som anges i punkt 2 (i) ovan med de av dig utsedda leverantörer i enlighet med de ändamål som beskrivs i nämnda punkt. Du väljer själv om personuppgifterna ska delas med sådana leverantörer och i sådana fall vilka personuppgifter som ska delas med den utsedda leverantören.

 1. 6. Överföring av personuppgifter till tredjeland

Som policy behandlar House:ID endast personuppgifter inom EU/EES. För det fall att personuppgifter ändå skulle komma att behandlas utanför EU/EES, kommer det endast att ske förutsatt att det är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen och under förutsättning att EU-kommissionen bedömt att det föreligger adekvat skyddsnivå i tredjelandet, efter att vi har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen eller att annan grund för sådan överföring enligt Dataskyddsförordningen är tillämplig. Som registrerad har du rätt till ytterligare information om de lämpliga skyddsåtgärder som vidtagits vid överföring till tredje land.

 1. 7. Dina övriga rättigheter

Rätt till återkallelse

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar dock inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att av House:ID få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss och i så fall få tillgång till personuppgifterna och informationsbehandlingen, exempelvis ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller.

Rätt till rättelse

Om du anser att de personuppgifter som House:ID har om dig är felaktiga, exempelvis uppgift om namn och adress, har du rätt att få uppgifterna rättade och kompletterade.

Rätt till radering

Du har rätt att få sina personuppgifter raderade, exempelvis för det fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats, om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, med undantag för lagring. Du kan utöva denna rättighet om du exempelvis bestrider dina personuppgifters korrekthet eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter är olaglig.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende dig som grundar sig på Dataskyddsförordningens artikel 6.1 e eller f (intresseavvägning), inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

Om personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit House:ID, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att behandlingen sker automatiserat och att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal.

 1. 8. Ändringar i denna integritetspolicy

House:ID kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden om det är nödvändigt för att uppfylla krav enligt lagar och regler eller om det behövs med hänsyn till förändringar i House:IDs verksamhet.

Vid sådana förhållanden kommer House:ID att på lämpligt sätt se till att tillhandahålla information till dig som berörs av ändringarna enligt tillämpliga krav. Aktuell information kommer att finnas tillgänglig i denna integritetspolicy, på vår webbplats och/eller tillhandahållas på andra sätt.

 1. 9. Efterlevnad av Dataskyddsförordningen

Tveka inte att kontakta oss om du av någon anledning är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Om du ändå skulle anse att dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen inte har tillgodosetts, har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Mer information om hur det går till finner du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats www.imy.se.

 1. 10. Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss om du har synpunkter eller frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du har frågor om denna integritetspolicy. Vi kan kontaktas på info@houseid.se.

*          *          *

Denna integritetspolicy gäller fr o m den 31 mars 2024. 

 

 

 

0
  Varukorg
  Din varukorg är tom.Återgå till shopping